September 25, 2022

About Us

Keeping Traditions Alive

เราเป็นเว็บไซต์บล็อก “Keeping Traditions Alive” เราพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการที่ศุลกากรมีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่น มันได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่นการร้องเพลงในสมัยก่อนและตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ทรงผมวิธีที่ผู้คนแต่งตัวแตกต่างกัน มีหลายสิ่งรอบตัวเราที่เปลี่ยนแปลงไปหลายปี.   

girl with white tshirt